UŠETŘETE! Při nákupu zboží nad 999 Kč doprava ZDARMA !!!

Obchodní a reklamační podmínky

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále jen "výrobky") zákazníky.
Otomar Černý – DIVOKÁ KOSMETIKA, se sídlem: Řezníčkova 319, PSČ: 54701, Náchod, IČO: 12347051, zapsaný v živnostenském rejstříku ČR (dále jen „DIVOKÁ KOSMETIKA“).
Zákazník bere tímto výslovně na vědomí, že tyto VOP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené na základě jednotlivé objednávky učiněné kterýmkoliv ze způsobů uvedených v těchto VOP.

 

DIVOKÁ KOSMETIKA

Obchodní a reklamační podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále jen "výrobky") zákazníky.  Otomar Černý – DIVOKÁ KOSMETIKA, se sídlem: Řezníčkova 319, PSČ: 54701, Náchod, IČO: 12347051, zapsaný v živnostenském rejstříku ČR (dále jen „DIVOKÁ KOSMETIKA“). Zákazník bere tímto výslovně na vědomí, že tyto VOP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené na základě jednotlivé objednávky učiněné kterýmkoliv ze způsobů uvedených v těchto VOP.

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 2079 a násl. ve spojení s ust. § 2158 a násl. a případně § 1824 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "občanský zákoník".

Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy navíc též ust. Občanského zákoníku

 

II. Nákup produktů DIVOKÁ KOSMETIKA

Telefonickou, elektronickou, nebo písemnou objednávkou produktů DIVOKÁ KOSMETIKA ze strany zákazníka se uzavírá smluvní vztah mezi DIVOKÁ KOSMETIKA a zákazníkem. Dohoda je považována za platnou okamžikem jejího uzavření a za účinnou v případě, že se DIVOKÁ KOSMETIKA na základě příslušných interních postupů nerozhodne zamítnout poskytování plnění, bez zbytečného prodlení od jejího uzavření.

 

III. Objednávka a uzavření smlouvy

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží uvedeného v objednávce. Pro zadání objednávky je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné v aktuálním Internetovém katalogu v době přijetí objednávky DIVOKÁ KOSMETIKA. Kupní cenou se rozumí cena označená jako "Cena s DPH". Objednávku je možné učinit prostřednictvím internetu, elektronické pošty, SMS a telefonicky v rozsahu, v jakém tyto služby DIVOKÁ KOSMETIKA aktuálně nabízí.

Kupní smlouva na základě jednotlivé objednávky vzniká okamžikem přijetí náležitě učiněné objednávky a to za cenových podmínek uvedených v aktuálním katalogu.

Místem dodání zboží je adresa udaná v objednávce. Vlastnické právo k zakoupenému zboží přechází na zákazníka úplným zaplacením kupní ceny za zboží.

 

IV. Cenové podmínky

Zákazník se zavazuje uhradit za výrobky cenu dle čl.III odst.1 věty druhé a třetí.

 

Poštovné, cena přepravy a přepravní podmínky se řídí aktuálními pravidly uvedenými na stránkách jednotlivých přepravců. Manipulační poplatek a balné společnost DIVOKÁ KOSMETIKA neúčtuje.

Výrobky jsou dodány prostřednictvím kurýrní služby nebo držitele poštovní licence do místa dodání zboží (čl. III, (odst. 6). Zásilka s výrobky obsahuje fakturu pouze v případě, že zákazník nevyužívá služby elektronické faktury. Elektronická faktura je zákazníkovi doručovaná prostřednictvím emailu.

Zásilky jsou doručovány dle podmínek přepravců. Zpravidla v pracovních dnech od 7 do 21 hodin případně o víkendu a dnech volna od 8 do 22 hodin. V případě dotazů kontaktujte zákaznický servis DIVOKÁ KOSMETIKA v pracovní dny na tel: 296396363 (Po-Pá 8:00-21:00 hodin).

 

V. Dodací podmínky

Obvyklá lhůta pro dodání výrobků je do 7 dnů ode dne obdržení náležitě učiněné objednávky.

V případě nedodání výrobků ve lhůtách dle odst. 1 tohoto článku je DIVOKÁ KOSMETIKA oprávněn dodat výrobky či zaměnit za výrobky jim podobné s další objednávkou/objednávkami. Závazek DIVOKÁ KOSMETIKA dodat výrobky zaniká v případě, že výrobky nebylo možno dodat ani do 90 dnů ode dne obdržení náležitě učiněné objednávky nedohodnou-li se zákazník s DIVOKÁ KOSMETIKA na delší lhůtě.

DIVOKÁ KOSMETIKA není povinen dodat zákazníkovi výrobky v případě, že:

 1. DIVOKÁ KOSMETIKA má vůči zákazníkovi jakoukoli pohledávku po splatnosti; anebo
 2. zákazník je evidován v některém insolvenčním rejstříku

DIVOKÁ KOSMETIKA si vyhrazuje právo nezpracovat objednávku, v případě, že ke dni učinění objednávky není uhrazena jakákoli předchozí objednávka v plné výši a to bez ohledu na splatnost kupní ceny za zboží sjednanou v těchto VOP. Zákazník bere výslovně na vědomí že výše uvedené nezpracování objednávky není porušením smlouvy na straně DIVOKÁ KOSMETIKA.

 

VI. Podmínky a možnosti platby

Zákazníci jsou povinni uhradit cenu výrobků na účet DIVOKÁ KOSMETIKA nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení výrobků, popř. ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, je-li tato lhůta kratší. Datum splatnosti faktury je datum, ke kterému musí být částka uvedená na faktuře připsána v plné výši na účet DIVOKÁ KOSMETIKA.

 

Kupní cenu může zákazník uhradit:

 1. Poštovní poukázkou, jež může být součástí faktury; nebo
 2. Převodem z účtu na bankovní spojení DIVOKÁ KOSMETIKA uvedené na faktuře; nebo
 3. Platební a kreditní kartou; nebo
 4. Vkladem na účet bankovní účet DIVOKÁ KOSMETIKA

 

 

DIVOKÁ KOSMETIKA si vyhrazuje právo určit při zpracování objednávky způsob úhrady kupní ceny jednotlivých objednávek, a to kterýkoliv ze způsobů uvedených shora v odst. 2 pod písmeny a. až e.

DIVOKÁ KOSMETIKA si vyhrazuje právo na základě svého vlastního uvážení a za použití prostředků dle svého vlastního uvážení upozornit zákazník na blížící se splatnost faktury.

zákazník bere tímto výslovně na vědomí, že v případě, kdy DIVOKÁ KOSMETIKA vznikne vůči nim jakákoliv pohledávka po splatnosti, je DIVOKÁ KOSMETIKA oprávněn předat tuto pohledávku vůči zákazníkovi k vymáhání prostřednictvím třetí osoby, a to včetně předání osobních údajů, které jsou pro předání a vymáhání příslušné pohledávky nezbytné, s čímž zákazník tímto vyslovuje souhlas.

zákazník zároveň bere na vědomí a souhlasí, že současně s pohledávkou a jejím příslušenstvím mohou být vymáhány i náklady spojené s vymáháním pohledávky prostřednictvím třetí osoby.

 

VII. Smluvní pokuta

V případě, že zákazník poruší ustanovení čl. VI. bod 1 těchto VOP a cenu výrobků neuhradí v plné výši na účet DIVOKÁ KOSMETIKA ani do 15. dne od uplynutí lhůty splatnosti uvedené na faktuře, má DIVOKÁ KOSMETIKA nárok na smluvní pokutu ve výši 150,- Kč za každé takové porušení. Smluvní pokuta se stává splatnou první den prodlení, tedy 16. den od uplynutí lhůty splatnosti uvedeného na faktuře, a to způsobem stanoveným ve výzvě k její úhradě doručené zákazník. Nárok DIVOKÁ KOSMETIKA na náhradu škody zůstává výše uvedeným nedotčen.

Tímto ustanovením není dotčeno právo zákazník uplatnit záruku na zakoupené zboží za podmínek dle čl. VIII. těchto VOP.

 

 

VIII. Záruční podmínky a Reklamační řád

Reklamační řád společnosti DIVOKÁ KOSMETIKA se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti DIVOKÁ KOSMETIKA jejími zákazník a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Jako záruční doklad slouží faktura, resp. elektronická faktura.

DIVOKÁ KOSMETIKA na své výrobky za podmínek uvedených níže poskytuje 100% záruku - možnost vrácení výrobku, přičemž lhůta pro využití uvedené možnosti začíná běžet dnem vystavení faktury na předmětné výrobky a trvá 20 dní.

Zákazník stvrzuje souhlas se zde uvedenými záručními podmínkami převzetím výrobků.

Veškeré reklamace budou posouzeny a vyřízeny nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí reklamovaných výrobků DIVOKÁ KOSMETIKA.

Po převzetí výrobků je zákazník bez zbytečného odkladu povinen provést kontrolu výrobků a zejména přezkoumat:

 1. zda se jedná o výrobek, který byl ze strany zákazník objednán; a
 2. zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu; a
 3. zda fungují všechny jednotlivé části výrobku; a
 4. zda má výrobek vůni či odstín dle objednané specifikace; a
 5. zda se shodují údaje na faktuře se skutečností.

 

Pokud výrobek nesplňuje některou z výše uvedených podmínek, zákazník může uplatnit práva z poskytované 100% záruky DIVOKÁ KOSMETIKA. Záruka se nevztahuje na vady výrobků zjištěné v důsledku nesprávného užívání, nedodržení pokynů k používání výrobku, nesprávným skladováním nebo poškozením výrobku zákazníkem. Rovněž není možno reklamovat výrobky nadměrně vypotřebované (více než z jedné třetiny). Uvedená záruka se také nevztahuje na objednané katalogy, letáky a jiné tiskoviny.

Na nedodané a přitom fakturované výrobky je zákazník povinnen nahlásit do 24 hodin od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Reklamované výrobky je nutné zaslat doporučenou poštou řádně zabalené na adresu sídla DIVOKÁ KOSMETIKA. K této reklamaci je také nutné přiložit kopii nákupní faktury (i elektronické faktury), aby bylo možné určit přesné datum, kdy byl výrobek zakoupen. Nebude-li kopie faktury (resp. dokladu o převzetí výrobku) k reklamaci přiložena, či formulář nebude vyplněn řádně se všemi potřebnými údaji dle výše uvedeného, nebude reklamace považována za řádně uplatněnou. Jako doklad je potřeba uschovat kopii formuláře a podací lístek z pošty. Pokud je reklamace zboží uznaná jako oprávněná, je na vrácený výrobek vystaven dobropis, který se po zpracování odešle z účtu, nebo příští objednávka zákazníka bude o tuto částku snížená v nejbližší následující objednávce, popřípadě bude tato částka započítána na dřívější pohledávky DIVOKÁ KOSMETIKA. Zákazník má také možnost požádat o výměnu výrobku za jiný. DIVOKÁ KOSMETIKA vyměňuje pouze výrobky nepoužité, stejného druhu a ve stejné stálé ceně. V tomto případě je nutné přesně definovat, který výrobek chce zákazník vyměnit za jaký. Vyměněný výrobek bude zaslán s nejbližší objednávkou po vyřízení reklamace. Pokud zákazník požaduje zaslání vyměněného výrobku dříve než s další objednávkou, oznámí tuto skutečnost při podávání reklamace. Reklamovaný výrobek včetně formuláře s originálním podpisem je zákazník povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na adrese:

 

Otomar Černý – DIVOKÁ KOSMETIKA

Řezníčkova 319

54701, Náchod

 

IX. Odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník má v případě objednávky výrobků prostřednictvím internetového obchodu DIVOKÁ KOSMETIKA, v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je zákazník povinen obdobně dodržet podmínky a postup uvedený v čl. VII. bod 7 těchto VOP. V případě, že zákazník z důvodu odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto čl. IX vrací všechny výrobky z jedné objednávky, případně při odstoupení od koupě výrobku, jehož nákup byl podmínkou získání dárku nebo jiného výrobku apod., je zákazník povinna vrátit veškerá plnění, jejichž dodání bylo podmíněno koupí vraceného výrobku.

 

DIVOKÁ KOSMETIKA si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy, a to v případech, že:

 1. se výrobek už nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena výrobku; nebo
 2. zákazník neuhradil předcházející objednávku v lhůtě splatnosti uvedené na faktuře; nebo
 3. objednaný výrobek byl z technických důvodů či neodstranitelných vad stažen z trhu.

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze.

 

X. Změna kontaktních údajů

V případě, že dojde ke změně kontaktních údajů, které zákazník uvedl, nebo jiným způsobem sdělil společnosti DIVOKÁ KOSMETIKA jako své kontaktní údaje, má zákazník povinnost o této změně DIVOKÁ KOSMETIKA neprodleně informovat.

 

XI. Závěrečná ustanovení

DIVOKÁ KOSMETIKA si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto VOP s tím, že nové znění VOP bude vždy zveřejněno na webové stránce www.DIVOKAKOSMETIKA.cz.